گزارش تصویری؛ ۹۰ تجربه انقلاب در مسیر ظهور

گزارش تصویری؛ دوره ۹۰ تجربه انقلاب در مسیر ظهور – روند مهندسی سیاسی

۲۳ خرداد ۹۸ – تهران، مجموعه فرهنگی امام رضا(ع)

گزارش تصویری؛ دوره ۹۰ تجربه انقلاب در مسیر ظهور
گزارش تصویری؛ دوره ۹۰ تجربه انقلاب در مسیر ظهور
گزارش تصویری؛ دوره ۹۰ تجربه انقلاب در مسیر ظهور
گزارش تصویری؛ دوره ۹۰ تجربه انقلاب در مسیر ظهور
گزارش تصویری؛ دوره ۹۰ تجربه انقلاب در مسیر ظهور
گزارش تصویری؛ دوره ۹۰ تجربه انقلاب در مسیر ظهور
دوره ۹۰ تجربه انقلاب در مسیر ظهور - روند مهندسی سیاسی
دوره ۹۰ تجربه انقلاب در مسیر ظهور – روند مهندسی سیاسی
دوره ۹۰ تجربه انقلاب در مسیر ظهور - روند مهندسی سیاسی
دوره ۹۰ تجربه انقلاب در مسیر ظهور – روند مهندسی سیاسی
دوره ۹۰ تجربه انقلاب در مسیر ظهور - روند مهندسی سیاسی
دوره ۹۰ تجربه انقلاب در مسیر ظهور – روند مهندسی سیاسی
دوره ۹۰ تجربه انقلاب در مسیر ظهور - روند مهندسی سیاسی
دوره ۹۰ تجربه انقلاب در مسیر ظهور – روند مهندسی سیاسی
دوره ۹۰ تجربه انقلاب در مسیر ظهور - روند مهندسی سیاسی
دوره ۹۰ تجربه انقلاب در مسیر ظهور – روند مهندسی سیاسی
دوره ۹۰ تجربه انقلاب در مسیر ظهور - روند مهندسی سیاسی
دوره ۹۰ تجربه انقلاب در مسیر ظهور – روند مهندسی سیاسی
دوره ۹۰ تجربه انقلاب در مسیر ظهور - روند مهندسی سیاسی
دوره ۹۰ تجربه انقلاب در مسیر ظهور – روند مهندسی سیاسی
دوره ۹۰ تجربه انقلاب در مسیر ظهور - روند مهندسی سیاسی
دوره ۹۰ تجربه انقلاب در مسیر ظهور – روند مهندسی سیاسی
دوره ۹۰ تجربه انقلاب در مسیر ظهور - روند مهندسی سیاسی
دوره ۹۰ تجربه انقلاب در مسیر ظهور – روند مهندسی سیاسی
دوره ۹۰ تجربه انقلاب در مسیر ظهور - روند مهندسی سیاسی
دوره ۹۰ تجربه انقلاب در مسیر ظهور – روند مهندسی سیاسی
دوره ۹۰ تجربه انقلاب در مسیر ظهور - روند مهندسی سیاسی
دوره ۹۰ تجربه انقلاب در مسیر ظهور – روند مهندسی سیاسی
دوره ۹۰ تجربه انقلاب در مسیر ظهور - روند مهندسی سیاسی
دوره ۹۰ تجربه انقلاب در مسیر ظهور – روند مهندسی سیاسی
دوره ۹۰ تجربه انقلاب در مسیر ظهور - روند مهندسی سیاسی
دوره ۹۰ تجربه انقلاب در مسیر ظهور – روند مهندسی سیاسی
دوره ۹۰ تجربه انقلاب در مسیر ظهور - روند مهندسی سیاسی
دوره ۹۰ تجربه انقلاب در مسیر ظهور – روند مهندسی سیاسی
دوره ۹۰ تجربه انقلاب در مسیر ظهور - تقدیم لوح سرباز بصیرتی
دوره ۹۰ تجربه انقلاب در مسیر ظهور – تقدیم لوح سرباز بصیرتی
دوره ۹۰ تجربه انقلاب در مسیر ظهور - تقدیم لوح سرباز بصیرتی
دوره ۹۰ تجربه انقلاب در مسیر ظهور – تقدیم لوح سرباز بصیرتی

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.

یک دیدگاه

  1. با تشکر از اطلاع رسانی تقبل الله