گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع ما و شهدا

گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع ما و شهدا

۴ مرداد ۹۸ – فریدونکنار، مسجد امام سجاد(ع)

زیارت مزار شهدای فریدونکنار
زیارت مزار شهدای فریدونکنار
زیارت مزار شهدای فریدونکنار
زیارت مزار شهدای فریدونکنار
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد امام سجاد(ع) فریدونکنار - ما و شهدا
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد امام سجاد(ع) فریدونکنار – ما و شهدا
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد امام سجاد(ع) فریدونکنار - ما و شهدا
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد امام سجاد(ع) فریدونکنار – ما و شهدا
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد امام سجاد(ع) فریدونکنار - ما و شهدا
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد امام سجاد(ع) فریدونکنار – ما و شهدا
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد امام سجاد(ع) فریدونکنار - ما و شهدا
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد امام سجاد(ع) فریدونکنار – ما و شهدا
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد امام سجاد(ع) فریدونکنار - ما و شهدا
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد امام سجاد(ع) فریدونکنار – ما و شهدا
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد امام سجاد(ع) فریدونکنار - ما و شهدا
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد امام سجاد(ع) فریدونکنار – ما و شهدا
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد امام سجاد(ع) فریدونکنار - ما و شهدا
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد امام سجاد(ع) فریدونکنار – ما و شهدا
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد امام سجاد(ع) فریدونکنار - ما و شهدا
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد امام سجاد(ع) فریدونکنار – ما و شهدا
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد امام سجاد(ع) فریدونکنار - ما و شهدا
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد امام سجاد(ع) فریدونکنار – ما و شهدا

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.