گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع پایان هژمونی آمریکا

گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع پایان هژمونی آمریکا

  ۱۲ آبان ۹۸ – تهران، سالن همایش های لانه جاسوسی

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Tehran/8/IMG_980812%20(1).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Tehran/8/IMG_980812%20(2).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Tehran/8/IMG_980812%20(3).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Tehran/8/IMG_980812%20(4).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Tehran/8/IMG_980812%20(5).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Tehran/8/IMG_980812%20(6).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Tehran/8/IMG_980812%20(7).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Tehran/8/IMG_980812%20(8).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Tehran/8/IMG_980812%20(9).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Tehran/8/IMG_980812%20(10).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Tehran/8/IMG_980812%20(11).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Tehran/8/IMG_980812%20(12).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Tehran/8/IMG_980812%20(13).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Tehran/8/IMG_980812%20(14).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Tehran/8/IMG_980812%20(15).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Tehran/8/IMG_980812%20(16).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Tehran/8/IMG_980812%20(17).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Tehran/8/IMG_980812%20(18).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Tehran/8/IMG_980812%20(19).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Tehran/8/IMG_980812%20(20).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Tehran/8/IMG_980812%20(21).jpg

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.