بلاگ

گزارش تصویری؛سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع من ریویزیونیستم، پس هستم!

استاد حسن عباسی

گزارش تصویری از سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع «من ریویزیونیستم، پس هستم!»

۳ خرداد ۱۳۹۴ – دانشگاه تهران

سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران - من ریویزیونیستم، پس هستم!
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران – من ریویزیونیستم، پس هستم!
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران - من ریویزیونیستم، پس هستم!
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران – من ریویزیونیستم، پس هستم!
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران - من ریویزیونیستم، پس هستم!
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران – من ریویزیونیستم، پس هستم!
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران - من ریویزیونیستم، پس هستم!
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران – من ریویزیونیستم، پس هستم!
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران - من ریویزیونیستم، پس هستم!
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران – من ریویزیونیستم، پس هستم!
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران - من ریویزیونیستم، پس هستم!
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران – من ریویزیونیستم، پس هستم!
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران - من ریویزیونیستم، پس هستم!
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران – من ریویزیونیستم، پس هستم!
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران - من ریویزیونیستم، پس هستم!
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران – من ریویزیونیستم، پس هستم!
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران - من ریویزیونیستم، پس هستم!
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران – من ریویزیونیستم، پس هستم!
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران - من ریویزیونیستم، پس هستم!
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران – من ریویزیونیستم، پس هستم!
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران - من ریویزیونیستم، پس هستم!
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران – من ریویزیونیستم، پس هستم!
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران – من ریویزیونیستم، پس هستم!
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران – من ریویزیونیستم، پس هستم!
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران - من ریویزیونیستم، پس هستم!
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران – من ریویزیونیستم، پس هستم!
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران - من ریویزیونیستم، پس هستم!
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران – من ریویزیونیستم، پس هستم!
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران - من ریویزیونیستم، پس هستم!
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران – من ریویزیونیستم، پس هستم!
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران - من ریویزیونیستم، پس هستم!
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران – من ریویزیونیستم، پس هستم!
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران - من ریویزیونیستم، پس هستم!
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران – من ریویزیونیستم، پس هستم!
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران - من ریویزیونیستم، پس هستم!
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران – من ریویزیونیستم، پس هستم!
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران - من ریویزیونیستم، پس هستم!
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران – من ریویزیونیستم، پس هستم!
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران - من ریویزیونیستم، پس هستم!
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران – من ریویزیونیستم، پس هستم!
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران - من ریویزیونیستم، پس هستم!
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران – من ریویزیونیستم، پس هستم!
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران - من ریویزیونیستم، پس هستم!
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران – من ریویزیونیستم، پس هستم!
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران - من ریویزیونیستم، پس هستم!
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران – من ریویزیونیستم، پس هستم!
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران - من ریویزیونیستم، پس هستم!
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران – من ریویزیونیستم، پس هستم!
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران - من ریویزیونیستم، پس هستم!
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران – من ریویزیونیستم، پس هستم!
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران - من ریویزیونیستم، پس هستم!
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران – من ریویزیونیستم، پس هستم!
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران - من ریویزیونیستم، پس هستم!
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران – من ریویزیونیستم، پس هستم!
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران - من ریویزیونیستم، پس هستم!
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران – من ریویزیونیستم، پس هستم!
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران - من ریویزیونیستم، پس هستم!
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران – من ریویزیونیستم، پس هستم!
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران - من ریویزیونیستم، پس هستم!
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران – من ریویزیونیستم، پس هستم!
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران - من ریویزیونیستم، پس هستم!
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران – من ریویزیونیستم، پس هستم!
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران - من ریویزیونیستم، پس هستم!
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران – من ریویزیونیستم، پس هستم!
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران - من ریویزیونیستم، پس هستم!
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران – من ریویزیونیستم، پس هستم!
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران - من ریویزیونیستم، پس هستم!
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران – من ریویزیونیستم، پس هستم!
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران - من ریویزیونیستم، پس هستم!
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران – من ریویزیونیستم، پس هستم!
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران - من ریویزیونیستم، پس هستم!
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران – من ریویزیونیستم، پس هستم!
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران - من ریویزیونیستم، پس هستم!
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران – من ریویزیونیستم، پس هستم!
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران - من ریویزیونیستم، پس هستم!
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران – من ریویزیونیستم، پس هستم!
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران - من ریویزیونیستم، پس هستم!
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران – من ریویزیونیستم، پس هستم!
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران - من ریویزیونیستم، پس هستم!
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران – من ریویزیونیستم، پس هستم!
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران - من ریویزیونیستم، پس هستم!
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران – من ریویزیونیستم، پس هستم!

منبع: دکترعباسی

اشتراک گذاری:

39 Comments

Join the discussion and tell us your opinion.

 • فایل تصویر خیلی خوبه ولی فایل صوتی سخنرانی ها را هم بگذارید روی سایت . با شکر

 • سلام خسته نباشین .. دوستان سایت راسخون این سخنرانی رو منتشر کردن ..
  این سخنرانی بهترین و حماسی ترین سخنرانی استاد هستش حتما حتما حتما گوش بدین..
  لینک دانلود :

 • ابتدا از همه دست اندرکاران سایت تشکر فراوان می کنم.
  اما خدا وکیلی وبسایت منتشر کننده سخنرانی های استاد عباسی ، توی این وضعیت مملک و کمبود روشنگری ها باید خیلی سرعت عمل بیشتری در زمینه انتشار فایل های با کیفیت تصویری سخنرانی رو از خودش نشون بده. باز تاکید می کنم فایل با کیفیت تصویری جهت پخش بر روی پرده برای روشن کردن اذهان عموم.
  با سپاس فراوان.
  و من الله توفیق …
  اللهم کل لولیک الفرج…

 • سلام برادر تا کی میتونی سخنرانی رو به صورت تصویری منتشر کنی؟

 • سلام…
  ..استاد عشق منی….مثل همیشه خوشگل و خوشتیپ و پر ابهت و جزبه…..مرد تویی…روی هرچی مرده سفید کردی سالار…این سخنرانی رو گوش دادم…دکتر عباسی ازت ممنونیم…جیگر مایی

 • سلام. فایل صوتی ؟
  برای چی انقدر دیر فایل صوتی رو سایت میذارین

 • خدا حفظشان کند که اینطورشجاعانه از ارزشهای اسلام وانقلاب ودریک کلام ارزشهای انسانیت دفاع می کنند. برای سلامتی شان صلوات. “اللهم صل علی محمدوآل محمدوعجل فرجهم”
  مرگ بردشمنان نادان اسلام.

 • برادر صوتی گذاشتی که !!!!!
  پس چرا ریویزیونیست رو نمیزاری!!!!

  • برادر بنابر نظر استاد عباسی باید سخنرانی 3 خرداد بصورت تصویری و تدوین شده روی سایت قرار داده شود و به محض تدوین تصویری این سخنرانی و انتشار توسط اندیشکده یقین در سایت برای دانلود قرار خواهد گرفت

 • ممنونم فقط خاهشا قدر استادتونو بدونین من تو ایران مثلشو ندیدم!
  این روزا از هیچ تریبونی صدایی در نمیاد
  روشنگری تو این فضا لیاقت میخاد و سعادت
  بت شکنی در اخر زمان لیاقت سربازای اقامونه
  قدر ندونیم خدا میگیره ازمون

 • سلام شما سایت به اسم استاد زدین سخنرانی به این مهمی رو ک استاد فردا داره میره زندان براش هنو نزاشتیش همه گذاشتنو دارنش نداری فالو بفرستمش برادر گلم!!!!!!!!!!!!!

  • سلام علیکم
   این برنامه سخنرانی توسط تیم فیلمبردای اندیشکده یقین ضبط شد و به زودی تدوین می‌شود و به محض انتشار در سایت قرار خواهد گرفت
   بنابر نظر استاد این سخنرانی باید تصویری و تدوین شده منتشر گردد و ما از قرار دادن فایل صوتی معذوریم
   یا علی

 • سلام یک سال شد….
  فایل تصویری سخنرانی سوم خرداد سال92 آماده نشده؟

 • با سلام از زحمتاتون ممنون
  دسترسی به منابع سخته و اینو میدونم . ازتون واقعا ممنونم. خسته نباشید.

 • سلام علیکم
  فایل صوتی سخنرانی استاد عباسی در دانشگاه تهران منتشر شد. به لینک زیر مراجعه کنید:

  اگه با این لینک مشکل داشتید بگید یه جایی آپلودش کنم تا شما در سایت قرارش بدید. فقط یه مشکلی هست فایل حجم خیلی بالایی داره (85 مگ) و کیفیتش هم خیلی خوب نیست (در حد متوسطه) ولی کاملا گویاست.
  التماس دعا.

  • سلام علیکم
   این برنامه سخنرانی توسط تیم فیلمبردای اندیشکده یقین ضبط شد و به زودی تدوین می‌شود و به محض انتشار در سایت قرار خواهد گرفت
   بنابر نظر استاد این سخنرانی باید تصویری و تدوین شده منتشر گردد و ما از قرار دادن فایل صوتی معذوریم
   یا علی

 • سلام … ممنون از دکتر عباسی و شما برادر بزرگوار … کاش مسئولین نظام در مسائل راهبردی و در سیاست خارجی از دکتر استفاده کنند، اما متاسفانه دیدگاه های حزبی دولت به ویژه دولت حسن روحانی اجازه این کار را نمی دهد.

 • داش سلام بزارین این سخنرانی هارو که مردین…برای چی انقدر دیر میزارین شما

  • علیکم السلام
   چشم. همین امروز فردا قرار می‌دهیم.

 • ممنون از قرار دادن تصاویر اینجا
  واقعاً کلمه تجدیدنظر طلب رو ریویژنیست می گفتن خیلی بهتر بود تا ریویزیونیست ! واقعاً تلفظش سخته البته انگلیسیش همین ریویژن درسته ولی چرا ریوزیونیست ؟
  در کل همیشه سوم خرداد استاد سنگ تموم گذاشتن ازشون جداً ممنونیم که صدای انقلابی هستن.

 • با سلام و خداقوت

  حکیم عباسی خفتگان را می تواند بیدار کند اما کسانی که خودشان را به خواب زده اند را عزرائیل هم نمی تواند بیدار کند .

  خداوند این بزرگمرد جبهه های نبرد با ظلم و کفر و الحاد و لیبرال دمکراسی را برای مسلمانان و آزادگان جهان حفظ فرماید انشاء ا . . .

Comments are closed.