دانلود سخنرانی استاد عباسی با موضوع بررسی توافق هسته ای(برجام) به همراه گزارش تصویری

دانلود سخنرانی استاد عباسی با موضوع بررسی توافق هسته ای(برجام) به همراه گزارش تصویری

  ۱۴مرداد ۱۳۹۴ – لانه جاسوسی سابق

سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)

مدت زمان: ۲ ساعت و 36 دقیقه

تاریخ : 14 مرداد ۱۳۹۴

موضوع : بررسی توافق هسته ای(برجام)

فرمت: MP3

کیفیت: عالی

دانلود فایل صوتی (با کیفیت 128Kbps ) :

دانلود:   Direct Link  |  Rodfile |  Uploadbaz

 حجم:146 مگابایت

دانلود فایل صوتی (با کیفیت ۳۲Kbps ) :

دانلود:   Direct Link  |  Rodfile |  Uploadbaz

 حجم:35 مگابایت

 منبع : دکتر عباسی

 

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.

35 دیدگاه

 1. واقعا خیانت پشت خیانت داره صورت میگیره

  آقای روحانی تو رو جان بچه ات نترس مملکت رو به استانه جنگ نبر

 2. بابازحمت کشیدین اخرین نفرکه سخرانی استادروگذاشتین

 3. با عرض سلام فایل تصویری رو اگر ندارید قبول
  ما مشتاق دیدن فیلم سخنرانی شدیم
  لطفا بفرمایید از کجا تهیه کنیم وقتی شما ندارید؟
  قبلا از زحمات شما سپاسگذاریم

 4. مثل اینکه ویدئوش توی یوتوب موجوده. میشه بزاریدش تا ما هم بتونیم دانلود کنیم؟

 5. مهدي از كانادا

  خدا خيرت بده استاد انشالله صلح و سلامت همه كشور را در بر بگيره كه فكرها و ذهنها مشغول كسب علم و دانش و كار وسازندگي بشه چرخ جامعه بچرخه بدون خون و خونريزي در تمام عالم
  امين يا ربالعالمين

 6. مهدي از كانادا

  با سلام
  خدايا تو را به خون عزيزانت تو را به قلبهاي پاكت تو را به وجود اقا امام زمان عج خودت مسير كار را هموار بفرما .
  اينها نشونهاي نظم نوين جهاني هست خدا خودش بخير كنه
  استاد از چند سال پيش گوش زد كردن يك همچين روزهايي را ولي كو گوش شنوا .
  نرمش كرديم ٢ تا امتياز هم داديم بقيش بخير

 7. به نام خدا
  سلام
  سایت بچه های قلم فایل صوتی این سخنرانی را با کیفیت بسیار خوب آماده و منتشر کرده است که می توانید از لینک زیر دانلود نمایید.
  http://bachehayeghalam.ir/?p=46270
  موفق باشید

  • این فایلی که توی بچه های قلم هستش خیلی بهتره.
   فایل سایت شما اولش خوبه ولی بعد از چند دقیقه کلا هیچی مفهوم نیست.

 8. حسین اچ زد ای ام

  بسیار عالی بود فایل صوتی کیفیت مطلوبی نداره معلومه که صدا رو از محیط ضبط کردن.
  چرا باید سخنرانی به این مهمی اینقدر بی کیفیت رو سایت گذاشته بشه.
  امیدوارم در سخنرانی های بعدی این مشکل پیش نیاد.

 9. من از شما خواهش میکنم فایل تصویری رو تهیه کنید و برای دانلود قرار دهید …
  من الله توفیق …

 10. با سلام
  من فایل 35 مگی را دانلود کردم ولی کیفیت ضبط صدا پایین است و برای شنیدن بهتر صدا هرچه ولوم را بالا میبریم باز صدا مفهوم نیست.
  بهتر است برای ضبط صدا از دستگاه های با کیفیت تری استفاده کنید.
  با تشکر

 11. خداونداستادعباسی برای انقلاب نگه دارند

 12. سلام
  فایل صوتی از نصفه به بعد بی کیفیت میشه.
  لطفا فایل تصویری رو قرار دهید.

 13. من نمیدونم چرا فیلم سخنرانی رو نمیذارین؟

 14. سلام
  اگر در ضبط سخنرانیها که همیشه مشکل دار هست نیرو با تجهیزات حرفه ای و بسیجی می خواهید اعلام آمادگی میکنم.

 15. واقعاً دم همتون گرم ایو الله

 16. باسلام و تشکر
  لطفا در ضبط سخنرانیهای بعدی دقت فرمایید که کیفیت صدای ضبط شده ایراد نداشته باشه و بهتره از سیستم صوتی سالن جهت ضبط استفاده بشه که کل سخنرانی بصورت یکنواخت و با کیفیت خوب ضبط بشه
  این فایل و همینطور قبلی از اواسط دچار کاهش صدا و افت کیفیت بود
  ممنون از زحمات شما

 17. دوستان عزیز استاد۲۳مرداد اسلام شهر سخنرانی دارد.خواهشا فیلم سخنرانی استاد رو حداقل باموبایل کامل بگیرید سریع بدون تدوین توی سایت بذارید

 18. با سلام و عرض خسته نباشيد. دستتون درد نكنه ان شاءالله به حق فاطمه زهرا سلام الله عليها عنايات خاص امام زمان سلام الله عليه هميشه شامل حال دكتر عباسي عزيز حفظه الله تعالی و كثر امثاله باشد و هميشه در نهايت صحت و سلامت جسم، قلب و دين باشند با طول عمر بسيار و پر بركت آمين يا رب العالمين.

 19. بی نهایت ممنون از زحمات ارزشمندتون،
  لطفا در باب کیفیت صدای سخنرانی ها تلاش بیشتری کنید.
  خدا حفظتون کنه.

 20. آقا دمتون گرم .

 21. نشست بصیرتی _ روشنگری ٢
  استاد حسن عباسی
  جمعه 1394/05/23
  همراه با نماز مغرب و عشاء
  اسلامشهر . خ امام محمد باقر علیه السلام . مسجد امام محمد باقر علیه السلام

 22. سلام.لطفا فایل تصویری هم برای دانلود قرار بدید.
  با تشکر

 23. سلام
  فایل تصویریش رو ندارین .؟ اگه دارین صبر می کنیم تا اونو قرار بدین.

 24. مجید مهرورزان

  با عرض سلا م و خدا قوت ، بسیار عالی بود ولی ای کاش فایل تصویری سخنرانی رو بذارید کات کردن فیلم به چند قسمت کار راحتیه ، پس لطفا با توجه به نظر خود استاد در خصوص انتشار فایل های تصویری ، فایل تصویری رو بذارید . با کمال تشکر

 25. حسن عاشق علی

  با سلام و خدا قوت

  ممنون و سپاسگزارم از قراردادن دانلود این سخنرانی استاد .

  خداوند به همه ی خدمتگزاران راستین اسلام و قرآن و انقلاب قدرت و نصرت عنایت فرماید .

  آنروز که دیدمت کلیــدی در دست ///// گفتم که طلسمِ هرچه قفل ست شکست

  حالا که فیوز می پرد از چپ و راست ///// ,, تدبیــر و اُمیــد ,, هم به رؤیا پیوست

  یا علی تا بعد .

 26. سلام
  چرا فایل تصویری رو نمی ذارید؟
  اینطوری که خیلی از جزئیات از دست می ره.
  بخش مهمی از سخنرانی تصاویری است که به عنوان سند روی پرده نشون داده می شه.
  بی زحمت فایل تصویری رو هم آپلود کنید.
  تشکر
  یا علی