خانه » سخنرانی ها » همایش‌ها » دانلود سخنرانی استاد عباسی با موضوع بررسی توافق هسته ای(برجام) به همراه گزارش تصویری

دانلود سخنرانی استاد عباسی با موضوع بررسی توافق هسته ای(برجام) به همراه گزارش تصویری

دانلود سخنرانی استاد عباسی با موضوع بررسی توافق هسته ای(برجام) به همراه گزارش تصویری

  ۱۴مرداد ۱۳۹۴ – لانه جاسوسی سابق

سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در لانه جاسوسی سابق – بررسی توافق هسته ای(برجام)

مدت زمان: ۲ ساعت و ۳۶ دقیقه

تاریخ : ۱۴ مرداد ۱۳۹۴

موضوع : بررسی توافق هسته ای(برجام)

فرمت: MP3

کیفیت: عالی

دانلود فایل صوتی (با کیفیت ۱۲۸Kbps ) :

دانلود:   Direct Link  |  Rodfile |  Uploadbaz

 حجم:۱۴۶ مگابایت

دانلود فایل صوتی (با کیفیت ۳۲Kbps ) :

دانلود:   Direct Link  |  Rodfile |  Uploadbaz

 حجم:۳۵ مگابایت

 منبع : دکتر عباسی

 

درباره‌ی یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.

۳۵ نظر

 1. واقعا خیانت پشت خیانت داره صورت میگیره

  آقای روحانی تو رو جان بچه ات نترس مملکت رو به استانه جنگ نبر

 2. بابازحمت کشیدین اخرین نفرکه سخرانی استادروگذاشتین

 3. با عرض سلام فایل تصویری رو اگر ندارید قبول
  ما مشتاق دیدن فیلم سخنرانی شدیم
  لطفا بفرمایید از کجا تهیه کنیم وقتی شما ندارید؟
  قبلا از زحمات شما سپاسگذاریم

 4. مثل اینکه ویدئوش توی یوتوب موجوده. میشه بزاریدش تا ما هم بتونیم دانلود کنیم؟

 5. خدا خیرت بده استاد انشالله صلح و سلامت همه کشور را در بر بگیره که فکرها و ذهنها مشغول کسب علم و دانش و کار وسازندگی بشه چرخ جامعه بچرخه بدون خون و خونریزی در تمام عالم
  امین یا ربالعالمین

 6. با سلام
  خدایا تو را به خون عزیزانت تو را به قلبهای پاکت تو را به وجود اقا امام زمان عج خودت مسیر کار را هموار بفرما .
  اینها نشونهای نظم نوین جهانی هست خدا خودش بخیر کنه
  استاد از چند سال پیش گوش زد کردن یک همچین روزهایی را ولی کو گوش شنوا .
  نرمش کردیم ٢ تا امتیاز هم دادیم بقیش بخیر

 7. به نام خدا
  سلام
  سایت بچه های قلم فایل صوتی این سخنرانی را با کیفیت بسیار خوب آماده و منتشر کرده است که می توانید از لینک زیر دانلود نمایید.
  http://bachehayeghalam.ir/?p=46270
  موفق باشید

  • این فایلی که توی بچه های قلم هستش خیلی بهتره.
   فایل سایت شما اولش خوبه ولی بعد از چند دقیقه کلا هیچی مفهوم نیست.

 8. بسیار عالی بود فایل صوتی کیفیت مطلوبی نداره معلومه که صدا رو از محیط ضبط کردن.
  چرا باید سخنرانی به این مهمی اینقدر بی کیفیت رو سایت گذاشته بشه.
  امیدوارم در سخنرانی های بعدی این مشکل پیش نیاد.

 9. من از شما خواهش میکنم فایل تصویری رو تهیه کنید و برای دانلود قرار دهید …
  من الله توفیق …

 10. با سلام
  من فایل ۳۵ مگی را دانلود کردم ولی کیفیت ضبط صدا پایین است و برای شنیدن بهتر صدا هرچه ولوم را بالا میبریم باز صدا مفهوم نیست.
  بهتر است برای ضبط صدا از دستگاه های با کیفیت تری استفاده کنید.
  با تشکر

 11. خداونداستادعباسی برای انقلاب نگه دارند

 12. سلام
  فایل صوتی از نصفه به بعد بی کیفیت میشه.
  لطفا فایل تصویری رو قرار دهید.

 13. من نمیدونم چرا فیلم سخنرانی رو نمیذارین؟

 14. سلام
  اگر در ضبط سخنرانیها که همیشه مشکل دار هست نیرو با تجهیزات حرفه ای و بسیجی می خواهید اعلام آمادگی میکنم.

 15. واقعاً دم همتون گرم ایو الله

 16. باسلام و تشکر
  لطفا در ضبط سخنرانیهای بعدی دقت فرمایید که کیفیت صدای ضبط شده ایراد نداشته باشه و بهتره از سیستم صوتی سالن جهت ضبط استفاده بشه که کل سخنرانی بصورت یکنواخت و با کیفیت خوب ضبط بشه
  این فایل و همینطور قبلی از اواسط دچار کاهش صدا و افت کیفیت بود
  ممنون از زحمات شما

 17. دوستان عزیز استاد۲۳مرداد اسلام شهر سخنرانی دارد.خواهشا فیلم سخنرانی استاد رو حداقل باموبایل کامل بگیرید سریع بدون تدوین توی سایت بذارید

 18. با سلام و عرض خسته نباشید. دستتون درد نکنه ان شاءالله به حق فاطمه زهرا سلام الله علیها عنایات خاص امام زمان سلام الله علیه همیشه شامل حال دکتر عباسی عزیز حفظه الله تعالی و کثر امثاله باشد و همیشه در نهایت صحت و سلامت جسم، قلب و دین باشند با طول عمر بسیار و پر برکت آمین یا رب العالمین.

 19. بی نهایت ممنون از زحمات ارزشمندتون،
  لطفا در باب کیفیت صدای سخنرانی ها تلاش بیشتری کنید.
  خدا حفظتون کنه.

 20. آقا دمتون گرم .

 21. نشست بصیرتی _ روشنگری ٢
  استاد حسن عباسی
  جمعه ۱۳۹۴/۰۵/۲۳
  همراه با نماز مغرب و عشاء
  اسلامشهر . خ امام محمد باقر علیه السلام . مسجد امام محمد باقر علیه السلام

 22. سلام.لطفا فایل تصویری هم برای دانلود قرار بدید.
  با تشکر

 23. سلام
  فایل تصویریش رو ندارین .؟ اگه دارین صبر می کنیم تا اونو قرار بدین.

 24. با عرض سلا م و خدا قوت ، بسیار عالی بود ولی ای کاش فایل تصویری سخنرانی رو بذارید کات کردن فیلم به چند قسمت کار راحتیه ، پس لطفا با توجه به نظر خود استاد در خصوص انتشار فایل های تصویری ، فایل تصویری رو بذارید . با کمال تشکر

 25. با سلام و خدا قوت

  ممنون و سپاسگزارم از قراردادن دانلود این سخنرانی استاد .

  خداوند به همه ی خدمتگزاران راستین اسلام و قرآن و انقلاب قدرت و نصرت عنایت فرماید .

  آنروز که دیدمت کلیــدی در دست ///// گفتم که طلسمِ هرچه قفل ست شکست

  حالا که فیوز می پرد از چپ و راست ///// ,, تدبیــر و اُمیــد ,, هم به رؤیا پیوست

  یا علی تا بعد .

 26. سلام
  چرا فایل تصویری رو نمی ذارید؟
  اینطوری که خیلی از جزئیات از دست می ره.
  بخش مهمی از سخنرانی تصاویری است که به عنوان سند روی پرده نشون داده می شه.
  بی زحمت فایل تصویری رو هم آپلود کنید.
  تشکر
  یا علی