36. ربا، عامل اختلاف طبقاتی در جامعه

36. ربا، عامل اختلاف طبقاتی در جامعه (ربای مدرن)

ربا، عامل اختلاف طبقاتی در جامعه
ربا، عامل اختلاف طبقاتی در جامعه (ربای مدرن)

ذخیره در سایز اینستاگرام

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.