سردار سلیمانی؛ نماد مقاومت ایران

سردار سلیمانی؛ نماد مقاومت ایران

ذخیره در سایز اینستاگرام

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.