برچسب آرشیوها: نئولیبرالیسم، در پوشش اقتصاد مقاومتی