برچسب آرشیوها: وضعیت اضطراری، زمینه پیدایش جنگ ارزی