گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع ضریب نفوذ و تنوع منفذ

گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع ضریب نفوذ و تنوع منفذ

۱۷ آذر ۹۴ – دانشگاه شهرکرد

http://dl-abbasi.ir/yekta/1394/image/shahrekord_university/DSCN5471.JPG

http://dl-abbasi.ir/yekta/1394/image/shahrekord_university/DSCN5378.JPG

http://dl-abbasi.ir/yekta/1394/image/shahrekord_university/DSCN5478.JPG

http://dl-abbasi.ir/yekta/1394/image/shahrekord_university/DSCN5477.JPG

http://dl-abbasi.ir/yekta/1394/image/shahrekord_university/DSCN5406.JPG

http://dl-abbasi.ir/yekta/1394/image/shahrekord_university/DSCN5382.JPG

http://dl-abbasi.ir/yekta/1394/image/shahrekord_university/DSCN5395.JPG

http://dl-abbasi.ir/yekta/1394/image/shahrekord_university/DSCN5409.JPG

http://dl-abbasi.ir/yekta/1394/image/shahrekord_university/DSCN5415.JPG

http://dl-abbasi.ir/yekta/1394/image/shahrekord_university/DSCN5418.JPG

http://dl-abbasi.ir/yekta/1394/image/shahrekord_university/DSCN5419.JPG

سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع ضریب نفوذ و تنوع منفذ

http://dl-abbasi.ir/yekta/1394/image/shahrekord_university/DSCN5481.JPG

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.