گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع دانشجوی روز

گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع دانشجوی روز

۱۶ آذر ۹۵ – دانشگاه تهران ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی

سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران - دانشجوی روز
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران – دانشجوی روز
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران - دانشجوی روز
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران – دانشجوی روز
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران - دانشجوی روز
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران – دانشجوی روز
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران - دانشجوی روز
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران – دانشجوی روز
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران - دانشجوی روز
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران – دانشجوی روز
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران - دانشجوی روز
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران – دانشجوی روز
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران - دانشجوی روز
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران – دانشجوی روز
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران - دانشجوی روز
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران – دانشجوی روز
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران - دانشجوی روز
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران – دانشجوی روز
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران - دانشجوی روز
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران – دانشجوی روز
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران - دانشجوی روز
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران – دانشجوی روز
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران - دانشجوی روز
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران – دانشجوی روز
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران - دانشجوی روز
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران – دانشجوی روز
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران - دانشجوی روز
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران – دانشجوی روز
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران - دانشجوی روز
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران – دانشجوی روز
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران - دانشجوی روز
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران – دانشجوی روز
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران - دانشجوی روز
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران – دانشجوی روز
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران - دانشجوی روز
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران – دانشجوی روز
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران - دانشجوی روز
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران – دانشجوی روز
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران - دانشجوی روز
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران – دانشجوی روز
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران - دانشجوی روز
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران – دانشجوی روز
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران - دانشجوی روز
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران – دانشجوی روز
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران - دانشجوی روز
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران – دانشجوی روز
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران - دانشجوی روز
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران – دانشجوی روز
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران - دانشجوی روز
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران – دانشجوی روز
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران - دانشجوی روز
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران – دانشجوی روز
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران - دانشجوی روز
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران – دانشجوی روز
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران - دانشجوی روز
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران – دانشجوی روز
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران - دانشجوی روز
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران – دانشجوی روز
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران - دانشجوی روز
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران – دانشجوی روز
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران - دانشجوی روز
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران – دانشجوی روز
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران - دانشجوی روز
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران – دانشجوی روز
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران - دانشجوی روز
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران – دانشجوی روز
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران - دانشجوی روز
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران – دانشجوی روز
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران - دانشجوی روز
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران – دانشجوی روز
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران - دانشجوی روز
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران – دانشجوی روز
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران - دانشجوی روز
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران – دانشجوی روز
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران - دانشجوی روز
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران – دانشجوی روز
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران - دانشجوی روز
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران – دانشجوی روز
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران - دانشجوی روز
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران – دانشجوی روز
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران - دانشجوی روز
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران – دانشجوی روز
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران - دانشجوی روز
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران – دانشجوی روز
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران - دانشجوی روز
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران – دانشجوی روز
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران - دانشجوی روز
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران – دانشجوی روز
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران - دانشجوی روز
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران – دانشجوی روز
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران - دانشجوی روز
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران – دانشجوی روز
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران - دانشجوی روز
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران – دانشجوی روز
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران - دانشجوی روز
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران – دانشجوی روز
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران - دانشجوی روز
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران – دانشجوی روز
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران - دانشجوی روز
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه تهران – دانشجوی روز

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.

40 دیدگاه

 1. سلام چند ماهه ما منتظر تدوین سخنرانی روز دانشجو استاد هستیم …. من نمی دونم این چه تدوینی بود که تمام نشده هنوز فک کنم آخر قضیه شامل مرور زمان بشه. …

 2. ممنون از زحماتتون

 3. دانلود صوت ندارید؟؟؟
  بزارید لطفا
  تشکر

 4. ببخشید صوت جلسه چی شد پس؟
  سلام

 5. سلام
  صوت این سخنرانی رو چه موقع قرار میدید؟

 6. سلام چجور میتونم دانلودش کنم؟

 7. احسنت به دکتر انقلابی

 8. فقط میگم ماشالاه

 9. ببخشید فایل جلسه کی میاد

 10. سلام فایل صوتی سخنرانی چه زمانی قرار داده میشه؟

 11. سلام علیکم آقا کی ویدئو و صوت این جلسه رو میذارید؟

 12. با سلام و عرض خسته نباشید.
  صوت مراسم برای دانلود کی قرار میگیره؟ به شدت منتظر این سخنرانی جنجالی هستیم

 13. سلام …عزیزان فایل صوتی این سخنرانی رو بذارید …. ممنون

 14. با سلام و خسته نباشید
  یک سوال داشتم چرا صوت سخنرانی دکتر عباسی انلاین روی سایت قرار نمیدید یا حداقل با یکی دو روز تاخیر الان 19 اذر هست هنوز نسخه کامل منتشر نشد
  با تشکر از زحمات

 15. ببخشید گزارش متنی این سخنرانی رو نمیزارید؟؟؟

 16. سلام.
  لطفا فایل سخنرانی تصویری این جلسه رو هم قرار بدید

 17. سلام خيلي از سخنراني هاي اقاي عباسي رو توي سايت نميزاريد فقط گزارش تصويري شايد بعضي ها يه شهر ديگه باشن يا كار داشته باشن نتونن برن يا حتي برن توي دانشگاه چون دانشجو نيستن نگذارن وارد بشن پس لطف كنيد همه سخنراني هاي ايشون را بذاريد البته اگه اشكالي نداره

 18. با سلام
  یه فایل صوتی نیست
  در سال 2017 دیگه فایل صوتی کمترین راه اطلاع رسانی ازسخنرانی هستش

 19. اینهمه دوربین و دم و دستگاه
  هنوز صوت کامل منتشر نشده.
  امیدوارم بدون سانسور باشه

 20. سلام
  منتظر صوت کامل این سخنرانی هستیم
  یاعلی

 21. دوستان مسئول در نشر سخنرانی های دکتر عباسی خواهشاً به این موضوع توجه کنید که برخی از سخنرانی های استاد بدلیل حساسیت های سیاسی و شرایط پر التهاب فرار مخاطبان سخنرانی های استاد ما از پاسخگویی و محکومیت در دیده ی عموم مردم، بلافاصله پس از سخنرانی های استاد در رسانه های مختلف، بازتاب ها و برداشت های بعضاً آغشته به تحقیر مطرح می کنند که مفاهیم مهم سخنرانی های استاد را در گستره ی اتهامات و اخبار و نظرات طرفداران خود، جوری محو کنند که صدای حق استاد به گوش افراد نرسد و یا اینکه مطالب بجای شنیده شدن اصل آن و تفکر پیرامون مفاهیم آن، توسط افرادی به گونه ای نقد میشود که برداشت ذهن ها رو از اون سخنرانی منحرف میکند. لطفاً در انتشار سخنرانی های استاد این مطلب را مد نظر داشته باشید که برای جلوگیری از این مسائل باید در نشر آثار و سخنرانی های استاد برای برخی از آن سخنرانی ها، اولویت خاص در نظر بگیرید و برای بازتاب سریع آن اقدام کنید. این سخنرانی جزو مواردی است که باید بلافاصله فایل صوتی و تصویری آن در سایت این عزیز قرار میگرفت که این امر تا الآن محقق نشده. لطفاً سریع تر اقدام به نشر فایل این سخنرانی کنید چون اخبار این سخنرانی توسط عموم خبرگزاری ها بطور گسترده مطرح شده و فایل های موجود از سخنرانی بصورت پراکنده در حال دست به دست شدن هست و این اتفاق، باعث سوار شدن عده ای بر شایعات و مطالب منتقدانه خود از این سخنرانی و در نتیجه ایجاد تصور خلاف واقع از این سخنرانی در بین مردم میشود. خواهشاً قرار دادن فایل این سخنرانی را اولین اولویت نشر فایل از استاد قرار دهید. با تشکر

 22. سلام لطفا تصویری هرچه زودتر

 23. خواهشا فایل صوتی اینم زود بذارین ممنون

 24. با سلام دانلود سخنرانی 16 اذر اقای دکتر عباسی رو لطفا جهت دانلود می گذارید؟

 25. عاشقتم دکتر!!!
  مشتاقانه منتظر صوت جلسه هستیم…

 26. سلام با عرض سلام و خسته نباشید خدمت دکتر عباسی عزیز و همکارانشان
  اگر ممکنه این لینک ویدیویی سخنرانی استاد عباسی باکیفیت پایین رو در سایت قرار دهید
  باتشکر
  یکی از نیایشهای امام سجاد “خدایا از تو متشکرم که دشمنان ما را از نادایان قرار دادی.”

 27. فرشته عقیلی نژاد

  با سلام خدمت مدیروب سایت اندیشه جویان اقای حسن عباسی ازشما خواهش میکنم که فیلم سخنرانی اقای حسن عباسی درروز16اذر دردانشگاه تهران را در وب سایتتان قرار دهید تا ما هم بتوانیم ببینیم با تشکر از شما. فرشته عقیلی نژاد

 28. سلام
  لطفا هرچه زودتر فیلم سخنرانی رو هم در سایت قرار بدید
  ممنون

 29. با سلام
  با سپاس از حضور شما ، تا زمانی که حرف زدن و اعمال خلاف شرع اسلام توسط نهاد های مردمی به مانند تظاهرات که شخص در راهپیمایی شرکت میکند ، اما در فضای مجازی به واسطه متن و عکس کوبیده نشود و حق در فضای کشور نادیده گرفته شود مادام باید از سلطه کفر در زحمت حرکت کرد ، می بایست جناب پناهیان جای فرمانده بسیج سردار نقدی بنشیند تا شاهد روز افزون قدرت یافتن سپاه حق باشیم به فضل الهی

 30. سلام لطفا صوت سخنرانی شانزده آذر دکتر حسن عباسی را بگذارید.

 31. فایل صوتی هم بزارین . به فکر مستضعفینم باشین .

 32. این سخنرانی کی پخش میشه…
  زود بزارید تو سایت دیگه
  لطفا تصویریش رو بزارید همش صوتی میزارید

 33. حکیم بزرگوار حسن عباسی عزیز , متخصص پائین آوردن موتور لیبرالیسم است خداوند این نابغه ی جهان اسلام را برای

  انقلاب , اسلام و , قرآن و ولایت حفظ فرماید و نوکران کدخدا و روباه گلاسکو و باند منحط و رسوا و پوشالی و پفکی نفوذی ها

  و لیبرال های ورشکسته را هرچه بیشتر , خوار و ذلیل و منکوب و مخذول نماید انشاء الله .

 34. من به فدای استاد عزیز ، خفه شدیم از دست جماعت غربگرا، خدا حفظتون کنه

 35. سلام.
  ممنون
  لطفا کلیپ تصویری جلسه را برای دانلود بزارید.