شبکه‌های رسمی اندیشه‌جویان

شبکه‌های رسمی اندیشه‌جویان
اخبار و سخنرانی های مرتبط با استاد حسن عباسی را در شبکه های رسمی اندیشه جویان دریافت کنید.

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.

2 دیدگاه

  1. رامین لطفی بخش

    سلام بااستوخانی درگلو.امیر من.جزعباس کسی طاقت دیدن چشمت کسی داشت؟سال32.مردادگرموتشنه خون.بعدوبعد…تیرایران گرمترین روزدنیادارد.عین امارکم صلای واجب ماست.استادبگ بهعباست.دکترحسنباقری طهرانی مقدم عارفان مبارز برتارک ایرانند.به حسینت سربده .توتال .جزایر ما.تنب بزرگ تنب کوچک ابو موسا انگلیس…ازامام شرمنده شدند رفتندازامام شرمند ه زیاد شدند هستندهنوز.به شش ماهه حسین مان.حرف بزن.کمک کن عیئ….امارکم.کاش افسردگی سیاسی شما .امتحان ریاست جمهوری بود.کمکنید چشمان خیس سیدعلی رابه اشک شوق ببینم.ازشمابدور .گفتی آخردرسها.ازما دوربادترس ماعاشورایی بارآمدیم.ذلت جفرسن.ننگ هم شان روباه پیرابدیست.دیرالزورحتماشباهتی به عاشورا درشان دارد.رسیدیم دکتر پشت دروازه حیفا وتل آویو.درخبری بود اسراییل بهعداز لیله القدر بلافاصله وجهشیبزرگترین واردکننده پوشکدرتاریخ شده..علی جانم داستان چشمهای تو گم شده درتاریخ به وقت خوارج. حسن جان عباسی.به فاطمه هم بایدقسم بدم.استاد.معلم دورباد ست از ما.ولی پای ناموس پیش است.بگو.نذاریم امام حانمان .به دردبگوید….بشاید فرصت شهیدشدن را هاز مالک اشتربه جرم دیدن یکآن چشم علی درگرفتند.هقول سایه صدزلزلهبرخیرد.انگاه که برخیزم.معلم یادمان بده.حاج قاسم .اشتر ویل پشت درحیفا صدای طبل عروعاص شنیده.مرم مردادتشنه بخون 32 جاداشت ازغصه دق کنند.نکردند.توتال.رزیم صهیونیستی.قطر.خیلخ فارس.این اضافه تاابد.را خیلی ناشیانه زدند.واضحه که تاابدهست.