گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع … و باز جهاد کبیر

گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع … و باز جهاد کبیر

۳۰ شهریور ۹۶ – تهران،شهرک مسعودیه، بیت‌الرضا(ع)

سخنرانی استاد حسن عباسی در شهرک مسعودیه تهران - … و باز جهاد کبیر
سخنرانی استاد حسن عباسی در شهرک مسعودیه تهران – … و باز جهاد کبیر
سخنرانی استاد حسن عباسی در شهرک مسعودیه تهران - … و باز جهاد کبیر
سخنرانی استاد حسن عباسی در شهرک مسعودیه تهران – … و باز جهاد کبیر
سخنرانی استاد حسن عباسی در شهرک مسعودیه تهران - … و باز جهاد کبیر
سخنرانی استاد حسن عباسی در شهرک مسعودیه تهران – … و باز جهاد کبیر
سخنرانی استاد حسن عباسی در شهرک مسعودیه تهران - … و باز جهاد کبیر
سخنرانی استاد حسن عباسی در شهرک مسعودیه تهران – … و باز جهاد کبیر
سخنرانی استاد حسن عباسی در شهرک مسعودیه تهران - … و باز جهاد کبیر
سخنرانی استاد حسن عباسی در شهرک مسعودیه تهران – … و باز جهاد کبیر
سخنرانی استاد حسن عباسی در شهرک مسعودیه تهران - … و باز جهاد کبیر
سخنرانی استاد حسن عباسی در شهرک مسعودیه تهران – … و باز جهاد کبیر
سخنرانی استاد حسن عباسی در شهرک مسعودیه تهران - … و باز جهاد کبیر
سخنرانی استاد حسن عباسی در شهرک مسعودیه تهران – … و باز جهاد کبیر
سخنرانی استاد حسن عباسی در شهرک مسعودیه تهران - … و باز جهاد کبیر
سخنرانی استاد حسن عباسی در شهرک مسعودیه تهران – … و باز جهاد کبیر
سخنرانی استاد حسن عباسی در شهرک مسعودیه تهران - … و باز جهاد کبیر
سخنرانی استاد حسن عباسی در شهرک مسعودیه تهران – … و باز جهاد کبیر

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.