گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع جنگ ارزی و رویکرد آخرالزمانی یهودیت صهیونیستی

گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع جنگ ارزی و رویکرد آخرالزمانی یهودیت صهیونیستی

۲۶ بهمن ۹۶ – حوزه هنری

http://dl-abbasi.ir/yekta/1396/Image/Tehran/H_Honari/3/IMG_961126%20(4).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1396/Image/Tehran/H_Honari/3/IMG_961126%20(5).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1396/Image/Tehran/H_Honari/3/IMG_961126%20(6).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1396/Image/Tehran/H_Honari/3/IMG_961126%20(7).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1396/Image/Tehran/H_Honari/3/IMG_961126%20(8).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1396/Image/Tehran/H_Honari/3/IMG_961126%20(9).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1396/Image/Tehran/H_Honari/3/IMG_961126%20(1).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1396/Image/Tehran/H_Honari/3/IMG_961126%20(10).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1396/Image/Tehran/H_Honari/3/IMG_961126%20(11).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1396/Image/Tehran/H_Honari/3/IMG_961126%20(12).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1396/Image/Tehran/H_Honari/3/IMG_961126%20(13).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1396/Image/Tehran/H_Honari/3/IMG_961126%20(14).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1396/Image/Tehran/H_Honari/3/IMG_961126%20(2).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1396/Image/Tehran/H_Honari/3/IMG_961126%20(15).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1396/Image/Tehran/H_Honari/3/IMG_961126%20(16).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1396/Image/Tehran/H_Honari/3/IMG_961126%20(17).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1396/Image/Tehran/H_Honari/3/IMG_961126%20(18).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1396/Image/Tehran/H_Honari/3/IMG_961126%20(19).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1396/Image/Tehran/H_Honari/3/IMG_961126%20(20).jpg

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.