شرح جلسه 326 کلبه کرامت / شورش علیه طمع ۱۲

شرح جلسه 326 کلبه کرامت / شورش علیه طمع ۱۲

پول با بازار (سوق یا مارکت) تعریف می‌شود. پس ابتدا باید بازار را شناخت.
چرا انسان به بازار نیاز دارد ؟ انسان برای زندگی نیازهایی دارد پس فهرست شدن نیازها بازار را به وجود می‌آورد، این بازار با ساز و کاری اداره می‌شود به این ساز و کار نظام اطلاق میشود. اما امروزه خود پول سرمایه انگاشته میشود.

تعدادی از بازارهای نیازهای اساسی انسان به شرح ذیل است:
۱. بازار ملک
۲. بازار غذا
۳. بازار سلامت
۴. بازار تربیت
۵ بازار معرفت
۶. بازار اطلاعات
۷. بازار بهجت
۸. بازار فرهنگ و هنر
۹. بازار صنعت
۱۰. بازار امنیت
۱۱. بازار خدمات
۱۲. بازار حمل و نقل
۱۳. بازار دیپلماسی
۱۴. بازار انرژی
۱۵. بازار تصمیم
۱۶. بازار سیاست
۱۷. بازار کار

مشکل در اقتصاد ما و جهان این است که میگویند سرمایه یعنی پول و این انحرافی است که خود پول به تنهایی سرمایه و نیاز نیست.

پول و اعتبار لایه چهارم در چرخه بازار محسوب می‌شود که باید اول معیار باشد نه یک بازار کنار دیگر بازارها و دوم آنکه پول باید محرک بازارهای نیازهای انسان باشد.
از آنجایی که پول معیار است باید ثابت باشد و در طول زمان تغییر نکند پس شناوری پول هم ناشی از همین انحراف است.
محرک بودن پول بدین معنی است که اگر ما بازارهای نیاز انسان را پایه‌ها و ستون امنیت اقتصادی کشور در نظر بگیریم، در زمانی که ستون و پایه‌ای از این امنیت تضعیف شود دیگر ستونها باید به کمک این ستون ضعیف شده بایند که این وظیفه پول است و محرک بودن پول اینجا معنی پیدا میکند.

حال اگر خود پول را نیازی از نیازهای انسان در نظر بگیریم و در کنار دیگر بازارها، بازار پول را بوجود بیاوریم، مشکلی حاصل می‌شود که آن مشکل وجود رانت پول برای خودش در بازار پول است که باعث جابجایی پول در خود این بازار می‌شود و به دیگر بازارها جاری نمیشود. وجود بازار پول باعث می‌شود فردی که در این بازار فعالیت میکند با قماری که در این بازار میکند بدون تولید و مولد بودن از منابع جامعه استفاده کند.
اعتبار:
برخلاف پول که در بازار سرمایه نقش دارد بازار سرمایه در اعتبار نقش دارد یعنی بازار باید اعتبار داشته باشد که بتواند سرمایه را جذب کند.
پس اول بازار سرمایه در اعتبار شکل میگیرد و سپس سرمایه مضاعف می‌شود و بعد پول وارد میشود.

در این مورد مثالی مطرح است که تقدم اعتبار نسبت به پول را نشان میدهد: در نظام دانشگاهی مدرک و سیستم اداری اعتبار دارد ولی خود محتوای درسی و علمی‌ای که دانشگاه ارائه میدهد اعتبار ندارد. یعنی در دانشگاه فعلی محتوا، اعتبار و اهمیتی ندارد بلکه افراد برای گرفتن آن مدرک به اعتبار سیستم اداری کشور وارد دانشگاه می‌شوند و هزینه میکنند و یا پول میدهند و بدون ورود به دانشگاه مدرک را میخرند.
پس باید اعتبار را سنجید نه پول را و به این صورت میتوان پول را کاملاً حذف کرد و یا آنرا روبنایی قلمداد کرد به این ترتیب توکل انگیزه‌ای مشود برای فعل و عمل ما تا بتواند جای پول را بگیر؛ پس لازم است تعریف بازار سرمایه اصلاح شود.

منبع : هفته نامه فرهنگی سایبری رویکرد

درباره امیر (سردبیر پایگاه)

امیر؛ سردبیر پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار فایل‌های جلسات استاد حسن عباسی است. هیچ دسترسی به استاد عباسی ندارم پس لطفا سوالات مهم خود که فقط استاد عباسی در توان پاسخ به آن است را برای ما ارسال نکنید و به سایت اندیشکده مراجعه نمایید و در آن پایگاه بپرسید.

یک دیدگاه

  1. بیدار شده

    خدا شما و کسانی را که در راستای بیداری جامعه تلاش می کنند اجر دهد و موفق گرداند دستتان درد نکند
    خدا به دکتر عباسی اجر دهد و در زندگی موفقش گرداند و همچنین شما را